Allmänna villkor

 1. Köparen är skyldig, att så länge eventuell skuld kvarstår till säljaren hålla köpt utrustning försäkrad fram till att utrustningen är till fullo betald. I försäkringen ska det ingå brand, stöld samt maskinskada. Kostnaden härför skall betalas av köparen. För skada, inklusive självrisk, som inte täcks av försäkringen, är köparen betalningsskyldig och ansvarig. Köparen svarar för utrustningen/utrustningarna såsom för egen egendom. Om Utrustningen/utrustningarna helt eller delvis förloras skall säljaren genast underrättas därom.
 2. Det åligger Köparen att väl vårda och underhålla utrustningen/utrustningarna. Köparen ansvarar, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på utrustningen/utrustningarna, eller annat hinder, av vad slag det vara må, att bruka utrustningen/utrustningarna befriar ej köparen från hans förpliktelser enligt detta avtal.
 3. Det åligger Köparen att svara för all skada som genom utrustningen/utrustningarnas brukande, transport, eller på annat sätt kan orsakas sak eller person skada samt hålla säljaren helt skadeslös med anledning av eventuella krav på grund av dylika skador, oavsett om förlusten/ kostnaden täcks av utfallande försäkringsersättning eller ej. Säljaren har ej ansvar för hinder i nyttjande av utrustningen/utrustningarna som kan uppstå på grund av författning eller myndighets beslut.
 4. Köparen äger ej framställa krav på ersättning eller andra anspråk mot säljaren i anledning av hinder i nyttjandet av utrustningen/utrustningarna. Sådan omständighet kan ej heller av köparen åberopas som skäl till befrielse, helt eller delvis, från förpliktelse enligt detta avtal.
 5. Detta avtal får ej uppsägas av köparen.
  Säljaren äger dock rätt att uppsäga detta avtal och omedelbart återta utrustningen/utrustningarna om: Köparen underlåter att i rätt tid erlägga avtalade avgifter avseende utrustningen/utrustningarna; Köparen inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs eller träder i likvidation eller eljest kan befinnas vara på sådant obestånd att det kan antas att betalning ej blir rätteligen erlagd. Om avtalet upphör på grund av uppsägning från säljarens sida skall köparen erlägga förfallen betalning, jämte ränta.
 6. Vid dröjsmål med erläggande av betalning samt äganderätt eller andra kostnader enligt detta avtal skall köparen erlägga ränta å förfallna belopp I enlighet med räntelagen. Samtliga kostnader för indrivning av förfallna belopp, påminnelseavgifter etc skall betalas av köparen. Säljaren har äganderättsförbehåll till full betalning skett, först därefter övergår äganderätten till köparen.
 7. Ansvar
  Köparen är ansvarig för den verksamhet som ska utföras med denna utrustning/utrustningarna, och ansvarar även för andra användare av den levererade utrustningen har de färdigheter som är nödvändiga för säker användning av levererad utrustning. Klinikutrustning Sverige AB frånsäger sig allt ansvar i samband med skador och anspråk, som följd av missbruk eller brist på expertis från operatören av maskinen.
 8. Service / garanti
  Garanti tid anges i detta avtal. Skulle något fel uppstå under garantitiden är säljarens målsättning att reparera utrustning inom 5 arbetsdagar. Efter garantitidens utgång gäller fortfarande reparation inom tidsperiod men köparen betalar för reservdelar och arbete. Garantin gäller för fabrikationsfel och inte för skador som orsakats av kund, då ska försäkringen träda in. Hänsyn avs rep bör tas tillstorhelger som jul – påsk – midsommar och sommarsemester, då kan reparationstiden bli något längre.
 9. Leasing
  Om utrustning i detta avtal köpts genom leasing så är det leasinggivarens avtal som gäller i första hand.